Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

EGZAMINY I ZALICZENIA

ZASADY EGZAMINU Z PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIE CYWILNE

Egzamin z przedmiotu Postępowanie cywilne w roku akademickim 2022 / 2023

Czas trwania egzaminu: 30 minut

Egzamin składa się z:

1) testu - 26 pytań (test wielokrotnego wyboru)

2) pytań problemowych - 2

Maksymalnie można uzyskać 30 punktów, w tym 26 punktów za test oraz 4 punkty za pytania problemowe.

Za każde pytanie testowe można uzyskać albo 1 punkt albo 0 punktów. Za każde pytanie problemowe można uzyskać albo 2 pkt albo 0 pkt.

Punktacja:

16 - 18 pkt – 3,0 (dst)

19 - 21 pkt – 3,5 (+dst)

22 - 24 pkt – 4,0 (db)

25 - 27 pkt – 4,5 (+db)

28 - 30 pkt – 5 (bdb)

Wyniki egzaminu będą wprowadzane do USOS w możliwie najszybszym terminie.

Powyższe zasady będą obowiązywać zarówno w przypadku, gdy egzamin będzie odbywał się w formie tradycyjnej (stacjonarnej) i / lub w formie zdalnej (online).

ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIE CYWILNE

Regulamin ćwiczeń z przedmiotu Postępowanie cywilne w roku akademickim 2022 / 2023

  1. Zapisy na ćwiczenia odbywają się za pośrednictwem USOS. W ćwiczeniach mogą uczestniczyć wyłącznie studenci zarejestrowani w USOS do danej grupy.
  2. Przenoszenie się studentów pomiędzy grupami przed zamknięciem zapisów w USOS pozostaje w wyłącznej dyspozycji studentów, którzy będą chcieli zamienić się miejscami.
  3. Przenoszenie się studentów pomiędzy grupami po zamknięciu zapisów w USOS jest możliwe wyłącznie za zgodą obu osób prowadzących ćwiczenia oraz pod warunkiem, że w danej grupie będzie albo wolne miejsce albo osoby w obu grupach będą chciały zamienić się miejscami.
  4. Na każdych zajęciach będzie sprawdzana obecność. W przypadku zajęć zdalnych (online) każdy ze studentów uczestniczących w zajęciach zgłasza swoją obecność poprzez wpis na czacie spotkania. 
  5. W każdym semestrze roku akademickiego dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności.
  6. Na każdych ćwiczeniach prowadzący będzie korzystał z prezentacji, które zostaną udostępnione studentom.
  7. Podstawą do zaliczenia ćwiczeń jest - obok wymaganej obecności na zajęciach - zaliczenie 2 z 4 cząstkowych kolokwiów zaliczeniowych (w każdym semestrze będą się odbywać 2 kolokwia).
  8. Za zaliczenie jednego z 4 kolokwiów student otrzymuje 1 punkt, który podlega zaliczeniu na poczet egzaminu (również w przypadku nieosiągnięcia wymaganego minimum punktowego na egzaminie) - pod warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń.
  9. W przypadku nieuzyskania zaliczenia ćwiczeń punkty za zaliczenie kolokwiów nie będą zaliczane na poczet egzaminu.
  10. Punkty za kolokwia (w przypadku zaliczenia ćwiczeń) podlegają zaliczeniu na poczet egzaminu w każdym z terminów (tj. również w terminie 2 i 3).

TERMINY EGZAMINÓW Z PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIE CYWILNE

SESJA LETNIA:

20 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 17.00 – 18.00 (ul. Krupnicza 33a - Aula A i B)

27 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 17.00 – 18.00 (ul. Krupnicza 33a - Aula A i B)

SESJA LETNIA POPRAWKOWA:

4 września 2023 r. (poniedziałek) – godz. 17.00 – 18.00 (ul. Krupnicza 33a - Aula A i B)

11 września 2023 r. (poniedziałek) – godz. 17.00 – 18.00 (ul. Krupnicza 33a - Aula A i B)

TERMINY ZALICZEŃ Z PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIE CYWILNE

KOLOKWIA ZALICZENIOWE:

21 listopada 2022 r. (poniedziałek) – w trakcie wykładu – godz. 17.10 – Pegaz

16 stycznia 2023 r. (poniedziałek) – w trakcie wykładu – godz. 17.10 – Pegaz

17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) – w trakcie wykładu – godz. 17.10 – Pegaz

29 maja 2023 r. (poniedziałek) – godz. 17.10 – Pegaz

ZASADY EGZAMINU Z PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

Egzamin pisemny, który będzie się składał z części testowej (15 pytań - test jednokrotnego wyboru) oraz z jednego kazusu (pytania problemowego). Za każde pytanie - zarówno testowe, jak i za kazus (pytanie problemowe) - można uzyskać 1 punkt albo 0 punktów.

Skala ocen:

10 - 11 pkt – 3,0 (dst)

12 pkt – 3,5 (+dst)

13 pkt – 4,0 (db)

14 pkt – 4,5 (+db)

15 - 16 pkt – 5,0 (bdb)

Czas trwania egzaminu: 16 minut

Do egzaminu w pierwszym terminie należy przystąpić w sesji zimowej.

TERMINY EGZAMINÓW Z PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

SESJA ZIMOWA:

30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) – godz. 17.00, ul. Grodzka 53, s. 13

6 lutego 2023 r. (poniedziałek) – godz. 17.00, ul. Grodzka 53, s. 13

SESJA ZIMOWA POPRAWKOWA:

20 lutego 2023 r. (poniedziałek) – godz. 17.00, ul. Grodzka 53, s. 13

 

ZASADY EGZAMINU Z PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE SĄDOWE

Egzamin pisemny, który będzie się składał z części testowej (15 pytań - test jednokrotnego wyboru) oraz z jednego kazusu (pytania problemowego). Za każde pytanie - zarówno testowe, jak i za kazus (pytanie problemowe) - można uzyskać 1 punkt albo 0 punktów.

Skala ocen:

10 - 11 pkt – 3,0 (dst)

12 pkt – 3,5 (+dst)

13 pkt – 4,0 (db)

14 pkt – 4,5 (+db)

15 - 16 pkt – 5,0 (bdb)

Czas trwania egzaminu: 16 minut

Do egzaminu w pierwszym terminie należy przystąpić w sesji zimowej.

TERMINY EGZAMINÓW Z PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE SĄDOWE

SESJA ZIMOWA:

30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) – godz. 16.00, ul. Grodzka 53, s. 13

6 lutego 2023 r. (poniedziałek) – godz. 16.00, ul. Grodzka 53, s. 13

SESJA ZIMOWA POPRAWKOWA:

20 lutego 2023 r. (poniedziałek) – godz. 16.00, ul. Grodzka 53, s. 13

 

 

Zaliczenie warsztatów uzyskiwane jest na podstawie złożonych projektów pism procesowych. 

 

 

Zaliczenie warsztatów uzyskiwane jest na podstawie projektu orzeczenia w postępowaniu cywilnym sporządzonego w oparciu o spreparowany stan faktyczny.