Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

LISTA OSÓB NA EGZAMIN USTNY ONLINE 

24 września

13.45 - 1100054

14.00 - 1126710

14.15 - 1134342         

14.30 - 1061844

14.45 - 1137059

15.00 - 1090820

15.15 - 1134017

15.30 - 1139038

15.45 - 1133267

16.00 - 1099165  

16.15 - 1125865         

16.30 - 1133706

16.45 - 1147362

17.00 - 1144217         

17.15 - 1142775         

17.30 - 1124314

17.45 - 1100423

18.00 - 1113095

18.15 - 1090675

18.30 - 1146130

18.45 - 1133707

19.00 - 1101121

19.15 - 1143735

19.30 - 1067886

19.45 - 1101114

 

25 września

11.30 - 1118303

11.45 - 1122710

12.00 - 1103551

12.15 - 1122852

12.30 - 1147237

12.45 - 1135493

13.00 - 1135904

13.15 - 1005601

13.30 - 1145642

13.45 - 1147418

14.00 - 1104489

14.15 - 1145029

14.30 - 1136136

14.45 - 1135439

15.00 - 1126117

15.15 - 1146246

15.30 - 1064977

15.45 - 1122832

16.00 - 1114169

16.15 - 1135520

16.30 - 1138456

16.45 - 1090802         

17.00 - 1146377

17.15 - 1124693

17.30 - 1126680

17.45 - 1140088

18.00 - 1145901

18.15 - 1136308         

18.30 - 1104538

18.45 -1072291 

19.00 - 1134563

19.15 - 1079367

19.30 - 1125536

19.45 - 1125993

 

 

SEMINARIA Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Seminarium IV roku, studia stacjonarne

prowadzący: dr hab. Radosław Flejszar

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w terminie do 25 września 2020 r. na maila: radoslaw.flejszar@uj.edu.pl – skanu wydruku z systemu USOS, z informacją na temat oceny z Prawa cywilnego i z Postępowania cywilnego (jeżeli osoba zainteresowana zdawała ten przedmiot).

26 września na stronie Zakładu zostaną ogłoszone wyniki naboru. Do 27 września należy ostatecznie potwierdzić mailowo chęć uczestnictwa w seminarium. 28 września osoby zakwalifikowane na seminarium zostaną wpisane do systemu USOS.

 

Seminarium IV roku, studia niestacjonarne,

prowadzący: prof. Sławomir Cieślak– zapisy poprzez system USOS

 

Seminaria V roku, studia stacjonarne i niestacjonarne – zapisy poprzez system USOS (zasada kontynuacji)

 

 

EGZAMINY – CZĘŚĆ USTNA

3.09.2020 r. – 9.09.2020 r.

 

 

INFORMACJA O EGZAMINACH W SESJI WRZEŚNIOWEJ

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną egzaminy z Postępowania cywilnego w formie tradycyjnej (stacjonarnej) planowane na dzień 1 września 2020 r. oraz 21 września 2020 r. nie odbędą się. Termin 1 września 2020 r. zostaje odwołany. Natomiast w dniu 21 września 2020 r. zamiast egzaminu tradycyjnego odbędzie się egzamin zdalny (online). Zapisy w usos na ten termin zostaną uruchomione na początku września.

dr hab. Radosław Flejszar

dr Małgorzata Malczyk

 

 

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU 

POSTĘPOWANIE CYWILNE 

03.09 - 15.09.2020 r. 

INSTRUKCJA

 

W celu wzięcia udziału w egzaminie należy:

1. Na 20 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu zgłosić udział w egzaminie klikając w poniższy link do dedykowanej grupy programu MS Teams o nazwie: „EGZAMIN POSTĘPOWANIE CYWILNE OD 4.06.2020R”: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0e75f9a814a44d32af0be8c7470f9f5e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=eebbd591-60fe-4bc6-ba38-db1730206bb2&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb.

Zaakceptowanie zgłoszenia udziału w egzaminie dokona egzaminator poprzez dołączenie egzaminowanego do ww. dedykowanej grupy. Student przystępujący do egzaminu zobowiązany jest oczekiwać na potwierdzenie dołączenia do grupy przez egzaminatora, co nastąpi przed rozpoczęciem egzaminu.

2. Uruchomić aplikację MS Team i wejść na dedykowaną grupę o nazwie: „EGZAMIN POSTĘPOWANIE CYWILNE OD 4.06.2020R.”

3. Po uruchomieniu aplikacji MS Teams i wejściu na dedykowaną grupę o nazwie: „EGZAMIN POSTĘPOWANIE CYWILNE OD 4.06.2020R.” o wyznaczonej godzinie, dołączyć do egzaminu klikając niebieski przycisk „dołącz” do spotkania. Po dołączeniu do spotkania należy upewnić się, że ma się włączoną kamerę oraz głośniki. 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU ONLINE

Ustna część egzaminu z przedmiotu Postępowanie cywilne polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane przez egzaminatorów, które mogą nawiązywać do całego materiału obowiązującego do egzaminu. Pytania te związane będą z pytaniami problemowymi.

Przykład pytania problemowego:

Sąd II instancji wydał wyrok zmieniający zaskarżony wyrok sądu I instancji poprzez oddalenie powództwa o zapłatę 100.000 zł w całości. Od tego wyroku powód wniósł skargę kasacyjną.

 

dr hab. Radosław Flejszar

dr Małgorzata Malczyk

 

INFORMACJA O EGZAMINACH ONLINE

Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W SESJI

 

 

Egzamin (online) składa się z dwóch części:

I część to test wielokrotnego wyboru składający się z 26 pytań. Czas rozwiązania testu wynosi 26 minut. Test przeprowadzony będzie na platformie PEGAZ.

Warunki zaliczenia testu: odpowiedź pozytywna na 15 pytań; dla osób posiadających zaliczenie z ćwiczeń próg ten jest obniżony do pozytywnej odpowiedzi na 14 pytań.

Zaliczenie testu jest warunkiem przystąpienia do kolejnej części egzaminu, tj. do egzaminu ustnego. Niezaliczenie testu oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej
z egzaminu.

II część to egzamin ustny w wyznaczonych terminach przeprowadzany w formie telekonferencji w aplikacji  MS TEAMS. Dla każdej osoby zdającej egzamin, termin części ustnej zostanie wyznaczony indywidualnie przez egzaminatora i przekazany do wiadomości. Egzamin składa się z dwóch pytań problemowych. Dla osób posiadających zaliczenie z ćwiczeń ocena z II części egzaminu podniesiona będzie o pół stopnia. Niezaliczenie części ustnej egzaminu oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej z egzaminu. W przypadku niezaliczenia części ustnej egzaminu, przystąpienie do egzaminu w II terminie nie wymaga ponownego zaliczenia testu.

 

18 czerwca 2020 r. (czwartek) - godz. 17.00 – I część (egzamin testowy)

4 lipca 2020 r. (sobota) - godz. 17.00 – I część egzaminu (egzamin testowy)

15 lipca 2020 r. (środa) - godz. 17.00 – I część egzaminu (egzamin testowy)

od 22 czerwca 2020 r. do 22 lipca 2020 r. – II część (egzamin ustny)

 

2 września 2020 r. (środa) - godz. 17.00 – I część (egzamin testowy)

od 3 września 2020 r. do 15 września 2020 r. – II część (egzamin ustny)

 

 

21 września 2020 r. (poniedziałek) - godz. 17.00 – I część (egzamin testowy)

od 22 września 2020 r. do 25 września 2020 r. – II część (egzamin ustny)

 

Zapisy na egzaminy odbywają się w systemie USOS – począwszy od dnia 21 maja 2020 r.

 

Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów online określa Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 maja 2020 r. dostępny na stronie Wydziału.

 

Przypominamy o obowiązku posiadania przez każdego studenta adresu mailowego w domenie uj.edu.pl

 

dr hab. Radosław Flejszar

dr Małgorzata Malczyk

 

 

 INFORMACJA O EGZAMINACH Z PRZEDMIOTU

PODSTAWY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

 

Terminy egzaminów online: 19.06.2000 r., godz.15.00; 8.07.2000 r., godz.15.00;
3.09.2000 r., godz.15.00

Terminy egzaminów tradycyjnych: 15.07.2000 r., godz. 19.00; 1.09.2000 r., godz.19.00, 14.09.2000 r., godz. 19.00

Miejsce przeprowadzenia egzaminów tradycyjnych: ul. Grodzka 53, sala 13

Forma egzaminu online: test na platformie PEGAZ

Forma egzaminu tradycyjnego: test

Zasady egzaminów (online oraz tradycyjnych):

Czas trwania egzaminu: 15 minut

Egzamin składa się z testu - 15 pytań (test jednokrotnego wyboru). Maksymalnie można uzyskać 15 punktów. Za każde pytanie testowe można uzyskać albo 1 punkt albo 0 punktów

Punktacja:

 9 - 10  pkt – 3,0 (dst)

11  pkt – 3,5 (+dst)

12 pkt – 4,0 (db)

13  pkt – 4,5 (+db)

14 - 15 - pkt – 5 (bdb)

 

Zapisy na wszystkie terminy egzaminów online oraz tradycyjnych odbędą się poprzez USOS i rozpoczną się dnia 1.06.2020r.

 

Przypominam o obowiązku posiadania przez każdego Studenta adresu mailowego
w domenie uj.ed.pl
.

Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów online określa Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 maja 2020 r. dostępny na stronie Wydziału.

 

dr Małgorzata Malczyk